Poplatky škol.rok 2022/2023

Poplatky na školský rok 2022/2023

Číslo účtu na platenie stravy: SK53 7500 0000 0040 0842 1369, VS: 087 223 003

Číslo účtu na platenie školného: SK81 7500 0000 0040 0842 1350, VS: 403 223 002

Strava:
– poplatok na jeden deň: 2,40 €
– poplatok za celý mesiac 48 €

Školné:
– pre všetky deti  22,00 €
predškoláci školné neplatia !!!

Prosíme uhradiť poplatky do 8.dňa v danom mesiaci!

Poplatky rodičovského združenia 2022/2023

SRRZ – Rodičovské združenie pri MŠ Bernolákova 19, 08001 Prešov

Vážení rodičia,

Číslo účtu, na ktorý sa bezhotovostne uhrádza rodičovský príspevok v školskom roku 2022/2023, je:

SK38 7500 0000 0040 0804 4794

4008044794 /7500 (ČSOB)

Do správy pre prijímateľa (poznámka) je potrebné uviesť:

 meno a priezvisko dieťaťa + triedu, ktorú dieťa navštevuje

(bez týchto údajov je platba neidentifikovateľná)

Suma naúhradu : 35€ / dieťa (1x ročne)

Príspevok je potrebné uhradiť do 31. 10. 2022 a je záväzný

pre všetkých rodičov, resp. zákonných zástupcov.

(Príspevok je určený na nákup hračiek a edukatívnych pomôcok na Vianoce, na nákup mikulášskeho balíčka, ako aj na úhradu všetkých podujatí, akcií počas školského roka, registráciu 2 %, bankových poplatkov.

Počas školského roka už neplatíte žiadne ďalšie peniaze na vystúpenia, aktivity, ktorých sa Vaše dieťa zúčastňuje.

Vopred ďakujeme za úhradu príspevku.)

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím svojich zástupcov tried.

 

V Prešove, dňa:  09.09.2022                                                                                                                       JUDr. Lucia Poľaková
Predseda Rodičovského združenia

 

Prílohy

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?