Rada školy

MŠ Bernolákova 19, Prešov

Rada školy je zriadená podľa §24 a 25 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z.z.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Činnosť  RŠ je obsiahnutá v štatúte RŠ, podľa ktorého sa riadi.

Zástupcovia Rady školy:

  • Predseda: Marcela Dubovská, zástupca pedagogických zamestnancov
  • Podpredseda: Andrea Mačugová, zástupca pedagogických zamestnancov
  • Zapisovateľka: Ing.Zuzana Švaňová, zástupca rodičov
  • Viera Janovčíková, zástupca nepedagogických zamestnancov
  • PhDr. Rudolf Dupkala PhD., delegovaný zástupca mesta Prešov
  • Bc. Mária Tejiščáková, DiS delegovaný zástupca mesta Prešov
  • Mgr. Michal Ďžupin, delegovaný zástupca mesta Prešov
  • Monika Gerdová, zástupca za rodičov
  • JUDr.Štefánia Zajacová, zástupca za rodičov
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?