Rada školy

MŠ Bernolákova 19, Prešov

Rada školy je zriadená podľa §24 a 25 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z.z.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Činnosť  RŠ je obsiahnutá v štatúte RŠ, podľa ktorého sa riadi.

Zástupcovia Rady školy 

  • Predseda: Mgr. Slavomíra Eliášová, zástupca pedagogických zamestnancov
  • Podpredseda: Mgr. Dagmar Sedláková, zástupca pedagogických zamestnancov
  • Zapisovateľka: Barbora Gáborová, zástupca rodičov
  • Andrea Šoltésová, zástupca nepedagogických zamestnancov
  • Mgr. Zuzana Ondrejčáková, delegovaný zástupca mesta Prešov
  • PhDr. Mária Tejiščáková, DiS delegovaný zástupca mesta Prešov
  • MUDr. Daniela Mrouahová, delegovaný zástupca za zriaďovatel’a
  • MUDr. Ivana Buzgóová, zástupca za rodičov
  • Martin Mihok, zástupca za rodičov

Ustanovujúca zápisnica RŠ, 18.3.2024

***

Zápisnica RŠ 11.12.2023

Zápisnica RŠ 27.09.2023

Zápisnica z volieb RŠ 7.9.2023

Zápisnica RŠ 20.4.2023

 Zápisnica RŠ 26.10.2022

Zápisnica RŠ 20.9.2022

Zápisnica RŠ 25.4.2022

Výročná správa za rok 2021

Zápisnica RŠ 20.9.2021…

***

 

Oznámenie o odvolaní zástupcu mesta Prešov z RŠ MŠ Bernolákova 19

Oznámenie o delegovaní zástupcu mesta Prešov do RŠ MŠ Bernolákova 19

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?