Oznamy školskej jedálne

Vážení rodičia,

chceme Vám pripomenúť, že prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. 

 Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň, a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie
(Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.).

 V deň, keď Vaše dieťa ochorie a nie je možné ho odhlásiť,
máte možnosť si prísť pre obed v čase od 12.00 do 12.30 hod.

Prosíme Vás, aby ste odhlasovali svoje deti zo stravy
výlučne na telefónnom čísle vedúcej ŠJ (0905 827 034)
v čase od 07.00 hod. – do 14.00 hod. v pracovných dňoch.
Odhlasovať deti zo stravy môžete aj  prostredníctvom
pevnej linky školy (051/7702951)

Za porozumenie ďakujeme!
vedenie MŠ
***

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na
stravu je možné poskytnúť:
– na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr.
doklad o príjme) je potrebné predložiť na úrad najneskôr do 15.08.2022, aby ich úrad
stihol spracovať a oprávnené dieťa zahrnúť do vyplateného preddavku dotácie na
stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022..

Rodičia predškolákov, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), túto skutočnosť nech preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu. V opačnom prípade to budeme brať, že rodič je poberateľom daňového bonusu a
dotáciu na stravu nevyužije.!!!

Podobne aj rodičia v hmotnej núdzi musia vyplniť formulár na posúdenie
príjmu a odniesť na úrad.!!!

Viac informácii na tel. čísle : 0905 827 034 -vedúca ŠJ 

Ďakujeme za porozumenie!
Mgr. Renáta Horňáková
riaditeľka školy
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?