Profil verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola, ul. Bernolákova č.19, Prešov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, a uskutočnenie stavebných prác je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

V zmysle uvedeného zákona MŠ, Bernolákova č. 19, Prešov  zriaďuje na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Materská škola,
Sídlo: ul. Bernolákova č.19, 08001 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Renáta Horňáková, riaditeľka

Kontaktné osoby pre VO:

Meno zamestnanca

Telefón VoIP

Mobil

E-mail

Mgr. Renáta Horňáková

051 770 2951

0948101250

riaditel.msbernolakova19@gmail.com
Viera Janovčíková

051 770 2951

0905827034

riaditel.msbernolakova19@gmail.com

Kontaktné údaje: E-mail: ms.bernolakova19@gmail.com,  Web:  www.msbernolacik.sk

IČO: 42085454    –         DIČ: 2022733108

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?