História MŠ

História MŠ:

  • MŠ na Bernolákovej ulici bola slávnostne otvorená  10.3.1986,  ako 5 tried MŠ a 2 oddelenia DJ s počtom zapísaných  detí  247.
  • 1993 zrušenie detských jasli
  • 1994 otvorenie špeciálnych tried, ortoptickej pre deti s poruchami  zraku a logopedickej triedy
  • 1998-2003 zamestnanci MŠ organizátormi  5. ročníkov akcie Veselé popoludnie, prehliadky detskej hudobnej a VV tvorivosti organizovanej pred DJZ v Prešove pre MŠ na území mesta  Prešova
  • 2004-2009 MŠ spolu organizátorom  6. ročníkov akcie Mestská škôlkarska šarkaniáda
  • 1.1.2009 prechod MŠ na právnu subjektivitu
  • v školskom roku 2008/2009 sme prvý krát odovzdali deťom osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
  • v mesiacoch júl – november, v školsko roku 2017/2018 prebehla rekonštrukcia MŠ  prestredníctvom projektu  „Zníženie energetickej náročnosti MŠ“
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?