Usmernenie MŠVVaŠ SR

k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas ochorenia Covid 19 a mimoriadnej situácie
platné od 10.5.2022

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia 
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka .

Vážení rodičia,

dávame do Vašej pozornosti formuláre žiadosti o odpustenie mesačného
príspevku na prevádzku školy tzv. „školné“.

Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku zo zdravotných dôvodov >>>

Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku z iných ako zdravotných dôvodov >>>


Vyplnenú a  podpísanú žiadosti nám  odovzdajte prostredníctvom triednych učiteliek.
Pre presnosť dátumu v žiadosti  (od -do) sa skontaktujte s vedúcou školskej jedálne,
prípadne so zástupkyňou školy.

riaditeľka MŠ

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?