Vážení rodičia, 

Ponúkame Vám tlačivo Žiadosť o vrátenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

***

Oznam k povinným poplatkom školy.

 

Prosíme Vás, aby ste „školné“ v sume 22 eur (okrem predškolákov)  začali  platiť od 1.9.-8.9.2022! Nie skôr!
„Stravné“
 
za september začnite platiť od 1.9.- 10.9.2022
a za október do 25.9.2022.

„Školné“ je potrebné vyplatiť do 8. dňa v mesiaci.
Číslo účtu na platenie školného: SK81 7500 0000 0040 0842 1350
VS: 403 223 002
*
„Stravné“ je potrebné vyplatiť do 25. dňa v mesiaci , mesiac vopred
Číslo účtu na platenie stravy:
 SK53 7500 0000 0040 0842 1369
VS: 087 223 003
*
Strava:
poplatok na jeden deň: 1,84 €
– poplatok za celý mesiac 39 €
*
Školné:
– pre deti mimo predškolákov 22,00 €
– predškoláci školné neplatia !!!
 
Ďakujeme
vedenie MŠ

***

Zmena v poskytovaní dotácii na stravu od 1.7.2022 >>>

***

 

Počnúc  dnešným dňom začíname s realizáciou projektu s podporou Nadácie VSE pod  názvom

,MALÍ ZÁHRADKÁRI“.

Získaný  grand v sume 1500 € nám  pomôže zrealizovať zeleninové,  bylinkové,  kvetinové záhony, či  pocitový chodník.  Deti našej  MŠ pomôžu  s realizáciou  a budú  vedené k starostlivosti o rastliny.

Tešíme sa na zmeny!

Usmernenie MŠVVaŠ SR

k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas ochorenia Covid 19 a mimoriadnej situácie
platné od 15.8.2022

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia 
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka .
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?