Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ Bernolákova 19 Vám týmto oznamuje, že  mesto Prešov, ako zriaďovateľ materských škôl,
stanovuje termín prijímania žiadostí
na školský rok 2023/2024 od 2.5. – do 16.5.2023

Kritéria prijímania detí >>> 

Uprednostňujeme  priame doručenie „Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ „ v sprievode dieťaťa,
a to v čase od  10.00 hod.  –  12.00 hod. v riaditeľni MŠ od 2.5 – 16.5.2023.

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie >>>

Oznam o zmene výšky poplatkov

Dňa 27. 2. 2023  bolo schválené VZN č. 2/2023 uznesením č. 39/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  (školné) v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení
od 1. 4. 2023 zo sumy 22 € na sumu 29 €

Od 1.4.2023 sa bude „školné“ platiť mesačne, bez možnosti vrátenia príspevku !!!

Príspevok v materskej škole v prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu rodič neuhrádza podľa platného VZN.

V čase letných prázdnin bude suma 1 deň/5,80 € 

 Prosíme Vás, aby ste si zmenili svoje trvalé príkazy.

 Mgr. Renáta Horňáková
riaditeľka školy

     Postup:

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022“
  2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3.   Stiahnite si a vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 >>> (pred     vyplnené tlačivo).
  4. Obe tieto tlačivá odovzdajte učiteľke v triede alebo doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?