Dochádzka predškoláka PPV

Dochádzka 

  • po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich dní (mimo víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  dieťaťa/žiaka.
  • rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako  7  (dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ , ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
  • rodič dieťaťa podpisuje Vyhlásenie o bezinfekčnosti vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.  
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?