Dochádzka predškoláka PPV

Dochádzka 

  • po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti   dieťaťa/žiaka.
  • rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako  7 (dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
  • rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.
  • z dôvodu povinného predprimárneho vzdelávaniarodičia predškolákov tzn. deti, ktoré dovŕšili k 31.8.2021 5 rokov, pri KAŽDOM prerušení dochádzky ( okrem dní s potvrdením o chorobe od lekára) sú povinní vypísať ospravedlnenkuktorá je k dispozícii v šatniach tried predškolákov.
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?