Prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude prebiehať v týchto triedach >>>

***

OZNAM

Od 01.07.2022 sa mení výška životného minima na zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa,
a to na sumu 107,03 eur.

V súvislosti s touto zmenou sa mení aj výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole určené vo VZN mesta Prešov č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, a to v článku 2:

ods. 1suma 22,- eur, (tzv. školné)
ods. 2 – suma 2,20 eur,(príspevok v čase letných prázdnin za 1 deň pobytu)
ods. 3 písm. b) – suma 1,10 eur (v prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie za 1 deň pobytu)

Prosíme rodičov o úhradu v týchto sumách do 01.07.2022!!!

Úhradu za jednotlivé mesiace prosíme uhradiť samostatne NIE SPOLU!!!

Ďakujeme za pochopenie.

Link na stránku  MPSVaR SR, kde je uvedená aktuálna výška životného minima.

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/upravena-suma-zivotneho-minima-zvysi-takmer-60-prispevkov-davok.html

***

 

Počnúc  dnešným dňom začíname s realizáciou projektu s podporou Nadácie VSE pod  názvom

,MALÍ ZÁHRADKÁRI“.

Získaný  grand v sume 1500 € nám  pomôže zrealizovať zeleninové,  bylinkové,  kvetinové záhony, či  pocitový chodník.  Deti našej  MŠ pomôžu  s realizáciou  a budú  vedené k starostlivosti o rastliny.

Tešíme sa na zmeny!

Usmernenie MŠVVaŠ SR

k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas ochorenia Covid 19 a mimoriadnej situácie
platné od 10.5.2022

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia 
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka .

Vážení rodičia,

dávame do Vašej pozornosti formuláre žiadosti o odpustenie mesačného
príspevku na prevádzku školy tzv. „školné“.

Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku zo zdravotných dôvodov >>>

Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku z iných ako zdravotných dôvodov >>>


Vyplnenú a  podpísanú žiadosti nám  odovzdajte prostredníctvom triednych učiteliek.
Pre presnosť dátumu v žiadosti  (od -do) sa skontaktujte s vedúcou školskej jedálne,
prípadne so zástupkyňou školy.

riaditeľka MŠ

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?