Rada školy je zriadená podľa §24 a 25 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z.z.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Činnosť  RŠ je obsiahnutá v štatúte RŠ, podľa ktorého sa riadi.

MŠ Bernolákova 19, Prešov

Zástupcovia Rady školy:

Predseda: Mgr. Oľga Balážová, zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda: Doc. Ing. Michal Hatala PhD., zástupca rodičov

Zapisovateľka: Jana Merčáková, zástupca pedagogických zamestnancov

Antónia Jakubčová, zástupca nepedagogických zamestnancov

PhDr. Rudolf Dupkala PhD., delegovaný zástupca mesta Prešov

Mária Tejiščáková, DiS delegovaný zástupca mesta Prešov

Mgr. Michal Ďžupin, delegovaný zástupca mesta Prešov

Ing. Erika Bramušková, zástupca za rodičov

Ing. Peter Paulen, zástupca za rodičov