Zoznam detí v MŠ pre školský rok 2014/2015  TU

 
Koniec_kolskho_roku
 

Prevádzka v MŠ v čase letných prázdnin bude v dňoch :

 

11.8.2014 – 15.8.2014  v pavilóne  „ A“

v 2.triede „záhrade“ (na prízemí)  prevádzka od: 6:00 h - do 18:00 h

(prítomné deti sa po 8,00 rozdelia do týchto dvoch tried )

v 1.triede „safari“ (na poschodí) – prevádzka triedy od 8:10 h.- 15:55 h

 

18.8.2014 – 22.8.2014  v pavilóne „C“

v 6.triede „rozprávkovej“ (prízemie) prevádzka triedy od: 6:00 h - 18:00 h

(prítomné deti sa po 8:00 h rozdelia do týchto dvoch tried)

v 5.triede „ morskej“ (na poschodí) prevádzka triedy  od 8:10 h .- 15:55 h.


25.8.2014 – 29.8.2014 v pavilóne „ A“

v 2.triede “záhrade“ (prízemie) prevádzka triedy od: 6:00 h - 18:00 h

 

 

 

Materská škola, ul. Bernolákova č. 19, 08001 Prešov

Oznam pre rodičov

Povinné poplatky za MŠ cez prázdniny júl – august 2014

Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Vám oznamuje, že v zmysle prijatého VZN č.12/2013 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, bod 3b)

sa od 1.07.2014 do 31.08.2014 určuje alikvotná  čiastka výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (ide o výpočet pomernej časti určenej VZN podľa počtu pracovných dní v mesiacoch júl a august 2014) takto:

Júl 2014

  • na 1 deň 0,65 € ( dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku do 31.6.2014 )

zo školného 15 €/ mesačne

  • na 1 deň 1,74 € (dieťa, ktoré nedovŕšilo 3 roky veku do 31.6.2014 )

zo školného 40 €/ mesačne

August  2014

  • na 1 deň 0,75 € (dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku do 31.7.2014 )

zo školného 15 €/ mesačne

  • na 1 deň 2,00 € (dieťa, ktoré nedovŕšilo 3 roky veku do 31.7.2014 )

zo školného 40 €/ mesačne


Strava júl - august 2014 pre všetky deti : 1,22 € / deň


Mgr. Dana Voštinárová, riaditeľka MŠ