Vážení rodičia,

číslo účtu, na ktorý sa bezhotovostne uhrádza Darovací príspevok a príspevok ZRPŠ v školskom roku 2014/2015:

4008044794 /7500 (ČSOB)


Do správy pre prijímateľa (poznámka) je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa + názov triedy.

(bez týchto údajov je platba neidentifikovateľná)

Suma na úhradu : 35€/ dieťa (1x ročne)

(poplatok je rozdelený : 25 darovací príspevok a 10 ZPRŠ)


Poplatok je potrebné uhradiť do 7. 11. 2014

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím svojich zástupcov tried.

Predseda RR: Rečičárová

 

Poplatky v MŠ od 1. 09. 2014  - „školné“

Vážení rodičia, Riaditeľka MŠ  Vám oznamuje,  že v zmysle prijatého VZNč.12/2013, čl.2

sa od 1.09.2014 výška  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej  škole (“školné“) uhrádza  takto:


1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:

a) sumou 40,00 eur za dieťa do 3 rokov veku,

b) sumou 15,00 eur za dieťa nad 3 roky veku.

2. Príspevok podľa písm. b) predchádzajúceho odseku je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku.

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, (písomné oznámenie rodiča o dôvodoch neprítomnosti dieťaťa, ZD od lekára na celý čas trvania neprítomnosti)

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

c) deti, ktoré ku 1.9.2014 dovŕšia 5 rokov veku  (tkz. Predškoláci)

d) deti, ktorých rodič predloží riaditeľstvu MŠ písomné potvrdenie vydané Úradom práce soc. vecí a rodiny,  že je v hmotnej núdzi


Poplatok uhraďte najneskôr do 5-teho v každom mesiaci.

Vážení rodičia, poplatky uhraďte v ČSOB Prešov na č. účtu: 4008421350/7500

Vo variabilnom symbole –(školné“ ) musí rodič uviesť  0403223002,

v správe pre prijímateľa musíte uviesť meno dieťaťa ináč je platba neidentifikovateľná.

 

Poplatky za stravovanie dieťaťa od 1.09.2014

Rodič musí prihlásiť svoje dieťa na stravu osobitným tlačivom/ prihláška na stravovanie/ u vedúcej ŠJ.

  • CELODENNÁ STRAVA - rodič uhradí za stravu  1,22  € denne 26 € mesačne /celodenná dochádzka/
  • IBA DESIATA, dieťa ktoré je v MŠ do 11.00 hod. bez obeda uhradí len desiatu 0,26 € denne /poldenná dochádzka/
  • DESIATA A OBED, dieťa ktoré je v MŠ do 12.00 hod. s obedom uhradí  1 € denne /poldenná dochádzka

Výnimky: rodičia poberajúci dávky v hmotnej núdzi / po predložení rozhodnutia/.

Stravné sa uhrádza dopredu za  plynúci mesiac. V prípade neprítomností dieťaťa sa preplatok presúva na mesiac nasledujúci.  K presnému výpočtu stravných  dní na dieťa je potrebné, aby rodič dodržiaval podmienky vyhlasovania dieťaťa zo stravy  uvedené v tomto školskom poriadku. V stravnom poplatku je zarátaná : desiata – obed - olovrant.  Rodič si môže stravu  za neprítomné, neodhlásené dieťa  zobrať do obedára ak to oznámi vedúcej ŠJ v deň neprítomnosti dieťaťa do 8.00 hod.


Vážení rodičia, poplatok uhraďte v ČSOB Prešov na č. účtu: 4008421369/7500, KS 0558,

v správe pre prijímateľa musíte uviesť meno dieťaťa a triedu, ináč je platba neidentifikovateľná .

Poplatok uhraďte najneskôr do 5-teho v každom mesiaci.


V Prešove:  1.09. 2014                                                                 Mgr. Voštinárová, riaditeľka MŠ